Spettacolo di teatro NŌ al Festival dei 2 Mondi di Spoleto

Spoleto, 28-29 giugno 2019

Spettacolo con il caposcuola della scuola Hosho, HOSHO Kazufusa
Programma
Kyōgen
SANBASŌ, KAGURASHIKI

Maibayashi
TAKASAGO

YOROBOSHI
con
Kazufusa Hōshō Shuntokumaru, shite
Hiroshi Obinata Takayasu, il padre di Shuntokumaru, waki
Norishige Yamamoto Il servitore di Takayasu, ai-kyogen
Jiutai (coro)
Takashi Takeda, Satoshi Nozuki, Norimasa Takahashi, Katsunori Yabu, Kouki Sano, Takashi Kawase
Kōken (assistenti)
Yusuke Kanai, Tetsuya Kidani

musicisti
Ryūichi Onodera Nōkan (flauto)
Mitsuhiko Sumikoma Kotsuzumi (piccolo tamburo a clessidra)
Rokunosuke Iijima Ōtsuzumi (grande tamburo a clessidra)
Akio Mugiya Taiko (tamburo)

sopratitoli in italiano a cura di Bonaventura Ruperti
direttore di scena Kenichi Nomura (mihoproject)
direttori di produzione Akiko Sugiyama, Mihoko Akutagawa

con il sostegno di The Japan Foundation
in collaborazione con Change Performing Arts, City of Kanazawa
tour organizzato da Public Interest Corporation Hōshō-Kai

Maggiori informazioni