Bonaventura RUPERTI, Nihon no butai geijutsu ni okeru shintai

novità editoriale - febbraio 2019

Bonaventura RUPERTI (hen), Nihon no butai geijutsu ni okeru shintai, Shi to sei, ningyō to jinkōtai, The Body in the Japanese Performing Arts - Death and Life, puppet and artificial bodies, Kyōto, Kōyō Shobō, 2019

Risultato dei lavori del gruppo di ricerca tenutosi al Nichibunken (International Recearch Center for Japanese Studies) di Kyoto con contributi di esperti di ciascun genere: Hashimoto H. (kagura), Sato Eri (niwaka), Takemoto Mikio (no), Nakashima K. (no), Takizawa O. (cha no yu e gesuiti), Yamada K. (karakuri ningyo), Fukasawa M. (Chikamatsu), Iwai M. (kabuki), Tsuchida M. (kabuki moderno), Inoue Yoshie (Otojiro e Sadayakko), Ruperti (buyo e shinbuyo) , Hoshokawa S. (tiptap), Morishita T. (Hijikata Tatsumi), Centonze (Hijikata), Umeyama Itsuki (Hirata Oriza), Kikuchi Kohei (Hatsune Miku).